Domenenavn og NORID

Et domenenavn er en elektronisk adresse og gir i utgangspunktet ikke noe rettslig vern av teksten i domene.  Men man har ikke anledning til å benytte et domenenavn som krenker andres varemerkerettigheter.  Før man velger et domenenavn bør man derfor undersøke om andre kan ha varemerkerettigheter i den forbindelse.  

Dom i Norges Høyesterett – bruk av domenenavn

Høyesterett avsa 7. oktober 2004 dom i sak om bruk av domenenavnet «volvoimport.no» krenket det registrerte varemerket «Volvo». Bruk av domenenavnet ble forbudt i tingretten, og lagmannsretten og Høyesterett stadfestet forbudet.  Den ankende part selger Volvo personbiler som importeres fra Sverige, og det var enighet mellom partene at dette var lovlig. Spørsmålet var om bruken av domenenavnet «volvoimport.no» var berettiget. Høyesterett kom til at ankemotparten, Volvo Personbiler Norge AS, hadde berettiget grunn til å motsette seg bruk av domenenavnet, og at bruken av navnet var i strid med varemerkeloven § 4 og § 6.

Dom i Norges Høyesterett – bruk av domenenavn

Et selskap med formål telekommunikasjon hadde registrert varemerkene APPEAR TV og Appear. Et annet selskap med samme formål lanserte senere en videokonferansetjeneste. Denne ble driftet på nettstedet «appear.in», som var registrert i India. Det var endelig avgjort av lagmannsretten at bruken av domenenavnet innebar inngrep i de registrerte varemerkene. Høyesterett kom i likhet med lagmannsretten til at domenenavnet kunne kreves overført, jf. varemerkeloven § 59. Det var ikke grunnlag for en innskrenkende tolkning av § 59 basert på territorialprinsippet. Overføring av domenenavnet ville fremme formålet om å hindre fortsatte varemerkeinngrep i Norge. Den konkrete forholdsmessighetsvurderingen tilsa også overføring. Anken over lagmannsrettens dom ble forkastet. 

Nettsted: www.lovdata.no

Nettsted: www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/

NORID

Det finnes et enormt antall topp domener i verden. Toppdomenet er på en måte «etternavnet» i et domenenavn. Siden et domenenavn er en form for elektronisk postboks adresse, vil du alltid risikere at noen andre registrerer ditt varemerke eller foretaksnavn under et annet toppdomene eller et lignende navn under samme topp domene.  Dersom dette skjer og du ønsker å stoppe det, bør du undersøke om det finnes grunnlag for en klage.

I Norge er det mest benyttede toppdomene .no   I Norge er det nærmere en million domenenavn under .no.   .no registeret administreres og driftes av Norid  (registeret for norske domenenavn).  Klager på på .no domener behandles av Domeneklagenemnda.  Norid er sekretariat for Domeneklagenemda og har kontakten med partene i forbindelse med klager. På nettsiden til Norid kan man søke på domenenavn og finne om domenet er ledig eller hvem som eventuelt er innehaver. Du kan imidlertid ikke bestille et domenenavn hos Norid.  Dette må gjøres av en forhandler. Oversikt over de ulike forhandlerne finner man her:  www.norid.no/no/nytt-domenenavn/forhandlerliste/

Nettsted: www.norid.no