Varemerkeregistrering

Varemerket er ofte selskapets viktigste og mest verdifulle aktiva. Det er derfor viktig med varemerkebeskyttelse.

Varemerkebeskyttelse kan oppnås på ulike måter. Den beste og mest effektive form for varemerkebeskyttelse er å registrere varemerket. Dette gir rett til å benytte ® symbolet som viser at merket er et registrert varemerke.

Varemerkebeskyttelse kan også oppnås gjennom innarbeidelse. Ulempen med dette er at det ofte er kostbart og vanskelig å dokumentere at et merke er tilstrekkelig innarbeidet.

 

Ved registrering av varemerke derimot, får man et registreringsbrev som fungerer som bevis for eneretten. Varemerkebeskyttelse kan man også oppnå gjennom lokal innarbeidelse, men da omfatter eneretten kun det geografiske området hvor merket er innarbeidet.

Bestill din varemerkesøknad her!

Varemerkebeskyttelse

Hvorfor bør man beskytte varemerket sitt?

Registrert varemerke
  1. Det er viktig å passe på at bedriften er beskyttet mot konkurranse fra andre som velger å bruke samme eller lignende varemerke som deres. Da kan du trygt bygge varemerket ditt videre.
  2. Å måtte endre logo eller navn på grunn av at andre har beskyttet et lignende varemerke før dere, kan være en tidkrevende og kostbar oppgave. Det at andre kan nekte dere å benytte deres nåværende varemerke, kan skade bedriften og begrense den nåværende virksomheten.
  3. Å beskytte selskapets varemerke øker selskapets verdi.  Investorer vil som regel legge stor vekt på om varemerket er beskyttet, ved verdsettelsen av foretaket.
  4. Et registrert varemerke gir rett til å benytte ® sammen med merket. Dette gir merket økt status og viser omverden at dere har eksklusive rettigheter til dette merket og ingen andre kan bruke dette merket.

Vi gjør registrering av varemerke enkelt for deg!

Norsk Patentbyrå har den erfaringen og kunnskapen som er nødvendig for at dere kan få innlevert en varemerkesøknad som er korrekt og som gir hensiktsmessig vern ved varemerkeregistrering. Blir et varemerke registrert for feil varer og tjenester, vil ofte registreringen være verdiløs for innehaveren.

Man risikerer ikke bare å kaste bort penger, men man risikerer også å leve i den tro at man har en beskyttelse man faktisk ikke har. Ta kontakt med oss, og man vil oppleve prosessen både som enkel og trygg.

Bestill din varemerkesøknad her!

Er din bedrift aktiv i andre land, kan du også søke om registrering av varemerke utenfor Norge. Les mer om varemerkeregistrering i utland og EU her.

Hva er et varemerke? +

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer og/eller tjenester. Et varemerke representerer din identitet i markedet. Et varemerke gir signaler om en viss kvalitet, en livsstil eller omdømme, og kan være svært verdifullt i markedsføring og profilering av dine produkter og tjenester.

De viktigste typer varemerker er:
Figurmerke: En ren figur f.eks. "stjernen" tilhørende Mercedes-Benz.
Ordmerke: Ett eller flere ord, uten noen visuell utforming.
Kombinert merke: Både ord og en figur.

Figurmerker og kombinerte merker benevnes ofte i dagligtalen som "logoer".
Det er også under visse omstendigheter mulig å registrere slagord, samt lyd og farve som varemerke.

Hvorfor registrere? +

Ved registrering oppnår man enerett til varemerke. Enerett git trygghet og trygghet gir økt konkurransekraft. Man kan benytte den karakteristiske ® merket sammen med selskapets varemerke.

Dette gir merket økt status og verdi. Det behandles ca. 14.000 varemerkesøknader i Norge pr. år, hvorav ca. 75% innleveres av utenlandske selskaper. Da eneretten er basert på reglen først i tid, best i rett, dvs. "førstemann til mølla"-prinsippet, er det forbundet med reell risiko å vente med å søke sitt merke registrert. En bør derfor ikke utsette en slik avgjørelse.

Hvor lang tid? +

Retten varer i ti år, og kan etter den tid registreres for nye ti år ad gangen.

Under forutsetning av at varemerkesøknaden blir godkjent, får man vern fra da søknaden ble innlevert. Det kan derfor være risikofylt å utsette innleveringen av en varemerkesøknad. Dette fordi det i mellomtiden kan komme inn søknader som fungerer som registreringshinder for din søknad.

Imidertid er det innført en bruksplikt innen fem år. Dette innebærer at virkningen av registreringen faller bort hvis merket ikke blir tatt i bruk innen denne frist.

Hvordan? +

I henhold til varemerkeloven kan man få enerett gjennom registrering. Ved en registrering får man et registreringsbevis og et registreringsnummer som dokumentasjon på sin enerett. Ved en slik uomtvistelig dokumentasjon av sine rettigheter, unngår man unødige diskusjoner om det foreligger enerett eller ikke.

En kan også oppnå beskyttelse gjennom innarbeidelse, men da oppnår man kun et geografisk vern. Det kan kreves relativ streng dokumentasjon for å akseptere at enerett foreligger på grunnlag av innarbeidelse, og en slik anførsel gir ofte rom for kostbare juridiske prosesser.

Vi gjør det enkelt for deg! +

Vi har den erfaringen og kunnskapen som er nødvendig for at dere kan få innlevert en varemerkesøknad som er korrekt og som gir hensiktsmessig vern ved registrering. Blir et varemerke registrert for feil varer og tjenester, vil ofte registreringen være verdiløs for innehaveren.

Man risikerer ikke bare å kaste bort penger, men man risikerer også å leve i den tro at man har en beskyttelse man faktisk ikke har. Ta kontakt med oss, og man vil oppleve prosessen både som enkel og trygg.