Patentstyret

Patentstyret er den offentlige etaten som registrer varemerker, design og patenter i Norge.

Patentstyret ligger under Nærings- og fiskeridepartementet.  Utover å behandle søknader om registrering av varemerker, design og patent, driver Patentstyret med en omfattende informasjonsvirksomhet om immaterielle verdier og beskyttelse av disse.  Dette gjøres blant annet gjennom publisering av ny informasjon på deres nettside og en utstrakt arrangering av kurs, seminarer og webinarer, samt tilstedeværelse i media og på ulike plattformer.

Patentstyret skriver selv følgende på sin egen nettside: «Patentstyret gir kunnskap om immaterielle rettigheter og verdier, slik at bedrifter kan sikre sine investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet. Patentstyret skal være en aktiv medspiller for forskning, innovasjonsmiljøer og næringsliv – i tillegg til rollen som myndighetsorgan.

Nettsider: